Wednesday, October 29, 2008

มศว ผ่อนผันให้นิสิตจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนได้หวั่นตกงาน

เศรษฐกิจโลกถดถอยส่งผลถึงเศรษฐกิจครัว เรือน มศว ผ่อนผันให้นิสิตจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนได้ หวั่นสายมนุษย์-สังคม ตกงาน เน้นให้นิสิตสร้างงาน อย่ารอเป็นลูกจ้าง

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งการเมืองในประเทศ ยังมีปัญหาความขัดแย้ง จึงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและกระทบต่อการจ้างงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างมากสำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและต้องออกไป สู่โลกแห่งการทำงาน โดยเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้นต้องปรับตัว เองอยากมาก

ในส่วนของมศวนั้น เราปรับหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น โดยต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตมีความรอบรู้มากกว่าการเรียนเพียงอย่าง เดียว ต้องหาส่วนเสริมให้กับนิสิต พัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ของนิสิตขึ้นมาให้ได้

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยต้องสร้างทัศนะใหม่ให้แก่นิสิต ต้องรู้จักสร้างที่จะสร้างงานของตัวเองให้มากขึ้น และต้องไม่รอที่จะเป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนหรือรอทำงานในหน่วยงานราชการ เพียงอย่างเดียว ต้องเปิดทางเลือกให้นิสิตมีทางเลือกมากขึ้น

สิ่งที่ มศว เน้นย้ำก็คือ ต้องสอนให้นิสิตสู้งานให้มากขึ้น อดทน และมีความสุขในการพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด้วย ต้องมีความสุขกับความพอเพียงของตัวเอง ส่วนนิสิตในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบในการหางาน มากนัก

“ในขณะนี้คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ให้กองบริการการ ศึกษา สำรวจว่าในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างนี้ นิสิตได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ปรากฏว่า มีนิสิตที่ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกำลังจะหาทางแก้ปัญหาด้วยการให้นิสิตสามารถ ผ่อนค่าทำเนียมการศึกษารายเดือนได้ ถือเป็นการช่วยเหลือนิสิตและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง ส่วนแนวทางความช่วยเหลือที่ต้องเร่งดำเนินการอีกทางเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ เดือดร้อนก็คือการเพิ่มทุนทางด้านการศึกษาให้มากขึ้นและกระจายให้ทั่วถึงคน ที่เดิอนร้อน” อธิการบดี มศว กล่าว
ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

No comments: