Sunday, October 12, 2008

อภิรักษ์ เปิดตัวทีมงาน 4 รองผู้ว่าฯ


วันนี้(13 ต.ค.) ที่ศาลาว่าการ กทม. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดตัวทีมรองผู้ว่าฯ และทีมที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายวัลลภ สุวรรณดี เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 1 ดูแลงานด้านการศึกษา การจราจร สำนักเทศกิจ นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 2 ดูแลสำนักงบประมาณ การคลัง วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ประกอบ จิรกิติ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 3 ดูแลงานโยธา สำนักระบายน้ำ และสิ่งแวดล้อม พญ.มาลินี สุขเวชวรกิจ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 4 ดูแลงานด้านการแพทย์ และการพัฒนาสังคม นายจิตติชัย แสงทอง เป็นเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ เป็นโฆษก กทม. ทีมที่ปรึกษาจำนวน 9 คน อาทิ นายนิพนธ์ บุญญภัทโร นายพรวุฒิ สารสิน นายถนอม อ่อนเกตุพล

นายอภิรักษ์ กล่าวว่า ลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการวันนี้ แบ่งงานตามความถนัดและเหมาะสม แยกงานจราจรกับงานโยธาเพื่อให้ทำงานคล่องตัว ทั้ง นี้ จะดำเนินตามแผนพัฒนา กทม. 12 ปี หรือ กทม.2020 พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ยืนยันเดินหน้าโครงการรถบีอาร์ที และจะมีการติดตามการทำงานของรองผู้ว่าฯ ทุกไตรมาส


ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

No comments: