Monday, October 13, 2008

เฉลิมกำหนดคุณสมบัติ อสม.พร้อมเพิ่มค่าตอบแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. ให้ชัดเจน พร้อมเพิ่มค่าตอบแทน สวัสดิการ เพื่อให้ได้อสม. ที่มีคุณภาพ และช่วยการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

วันนี้ (13 ตุลาคม 2551) ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ว่า ได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทน เงินอุดหนุนหรือ สวัสดิการต่างๆ เพิ่มให้อสม. ที่ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนการทำงานปีละ 10,000 บาทต่อหมู่บ้าน ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยเงินที่สนับสนุนเพิ่มจะไม่ได้ให้ในรูปแบบของเงินเดือน

นอกจาก นี้ จะให้ดำเนินการโครงการพัฒนาส้วมในโรงพยาบาลทุกแห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมกับกรมอนามัย ให้สะอาด เพียงพอกับการใช้ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทำหน้าที่รับรองมาตรฐานส้วมสะอาดของโรงพยาบาล

สำหรับ เรื่องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จำนวนประมาณ 2 ล้านคน แต่ขึ้นทะเบียนและ และเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพเพียง 5-6 แสนคน ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ มีปัญหาค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วย เป็นภาระของกระทรวงสาธารณสุข ปีละประมาณ 200 ล้านบาท โดยกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง มหาดไทย สามารถทำประกันสุขภาพได้ที่โรงพยาบาล และจะขอจ้างแรงงานต่างด้าว ทำหน้าที่คล้ายอสม. เพื่อดูแลด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าวด้วยกันเอง ซึ่งจะได้หารือกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต่อไป
ที่มา คมชัดลึก

No comments: